Skip to main content

सदस्य दलालले प्रयोग गरिरहेको TMS प्रणालीको समस्या समाधान र समय थप बारे ।

kalika-default

सदस्य दलालले प्रयोग गरिरहेको ब्रोकर प्रणाली (TMS) होस्टिंग भएको Data Center (Data hub) को Router/Firewall मा आएको समस्या समाधान भइ प्रणाली सुचारु गरिएको छ साथै आजका लागि ६:०० बजे सम्म कारोवार  गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाइएको व्यहोरा  जानकारीको लागि अनुरोध छ।

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: