Skip to main content

सूचीकरण खारेज गरिएको (Laxmi Value Fund-1)

kalika-default

लक्ष्मी भ्यालु फण्ड १ को स्कीम मिति २०७६/१२/११ गते बाट परिपक्क हुने भएकोले मिति २०७६/१२/१० को निर्णय अनुसार उक्त स्कीमको सूचीकरण खारेज गरिएको छ ।

No Comments yet!

Your Email address will not be published.


%d bloggers like this: